Innkalling til ordinært årsmøte i Lyn Fotball

I henhold til Lov for Lyn Fotball § 13 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn Fotball 17. mars 2016 kl 18.00 i Klubbhuset.

Dagsorden:

1.      Godkjenning av de stemmeberettigede
2.      Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.      Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4.      Behandling av styrets årsberetning
5.      Behandling av klubbens regnskap i revidert stand, revisjonsberetning og rapport              fra kontrollkomité
6.      Behandle innkomne forslag og saker
7.      Fastsette medlemskontingent
8.      Budsjett for Lyn Fotball for 2016
9.      Valg – se valgkomiteens innstilling som blir gjort tilgjengelig senest 1 uke i forkant:

a) Valg av styreleder
b) Valg av nestleder
c) Valg av tre styremedlemmer
d) Valg av to varamedlemmer
e) Engasjere revisor
f) Valg av kontrollkomité med to medlemmer og ett varamedlem
g) Valg av valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
h) Valg av tingrepresentanter og de organisasjoner idrettslaget er tilknyttet

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jf Lov for Lyn Fotball § 13 annet ledd.

Fullstendig saksliste og underlagsdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet, jf Lov for Lyn Fotball § 13 annet ledd.

Innkalling som PDF
Årsberetning
Regnskap
Noter til regnskap
Revisorberetning
Valgkomiteens innstilling
Innstilling til valgkomite
Kontrollkomiteens beretning
Innkomne forslag
Budsjett 2016