INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I LYN FOTBALL

Klubbhus-Lyn-logo-1024x764-300x200.jpg

I henhold til Lov for Lyn Fotball § 13 innkalles det til ordinært årsmøte i Lyn Fotball 12. mars 2018 kl 19.00 i Klubbhuset.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandling av årsberetning 2017 for Lyn Fotball
 5. Behandling av revidert regnskap 2017 for LYN Fotball
 6. Behandling av innkomne forslag og saker
 7. Behandling av medlemskontingent og fullmakt til styret til å fastsette treningsavgifter
 8. Behandling av budsjett 2018 for Lyn Fotball
 9. Behandling av Lyn Fotballs organisasjonsplan
 10. Engasjement av statsautorisert revisor til å revidere Lyn Fotballs regnskap
 11. Valg av
  a) leder
  b) nestleder
  c) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  d) kontrollkomité
  e) valgkomité
 12. Fullmakter
  a) fullmakt til styret til å velge representanter til ting og andre organisasjonsledd i krets og forbund det Lyn Fotball er representert
  b) fullmakt til styret til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøte, jf Lov for Lyn Fotball § 13 annet ledd.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på www.lynfotball.no senest en uke før årsmøtet.

Årsmøtedokumenter: