12032945_10152997118646755_7899031799945190090_n.jpg

Politiattest

For å kunne være trener/arbeide i Lyn må alle framvise politiattest uten anmerkninger – en ren attest. Dette som et ledd for å skape et trygt og godt miljø for alle våre spillere/medlemmer.

Her kan du lese mer om krav til politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Slik er søknadsprosedyren:

  1. Fyll inn de to øverste linje i skjemaet «Bekreftelse på formål med politiattest» med fullt navn og fødselsnummer (11 siffer). Denne bekreftelsen må ligge ved søknaden til politiet.

  2. Innlevering av søknad: Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest: https://attest.politi.no/ (søker du elektronisk så hopp til punkt 4).

  3. Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/politiattest/vedlegg_2862_soknad_bokmaal.pdf

         Dette skjemaet sendes til:
         Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
         Postboks 113
         9951 Vardø

     4. Fremvisning av politiattest: Etter at politiet har behandlet                         søknaden blir den returnert til dere (søkeren selv). Når                               politiattesten er mottatt skal denne fremvises til Daglig leder slik               at attesten blir registrert i klubbens system. Selve attesten                         beholdes av deg.

———————————————————————————————

Instruks for ansvarlig politiattester

Ansvarlig for politiattester i klubben er DAGLIG LEDER

Instruks for ansvarlig politiattest i lyn:

  • Ansvarlig for politiattester har ansvaret for å informere om ordningen overfor alle ledere i avdelingen

  • Ledere i avdelingen har ansvaret for å informere alle sine trenere/ledere som i h.t. instruks fra Norges Idrettsforbund skal ha politiattest.

  • Ansvarlig for politiattester har ansvar for å ajourføre alle personer i klubben som har søkt, og levert politiattest. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

  • Oversikt skal føres elektronisk, og oppbevares i klubbens administrasjon.

  • Ansvarlig for politiattester skal minimum to ganger pr. kalenderår sende ut oversikt over personer med politiattest til ledere i avdelingene slik at disse kan sjekke oversikt opp mot avdelingens oversikt over trenere/ledere.

  • Ansvarlig for politiattester skal minimum to ganger pr. kalenderår (vår og høst) sjekke utløpsdato for levert politiattest, og gi beskjed til personer hvis attest er eldre enn 34 måneder slik at disse kan søke om ny før frist utløper (36 mndr.)

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette anbefales gjort elektronisk via https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/ . Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned fra vår hjemmeside, skal vedlegges søknaden.

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for «ansvarlig for politiattester» i klubben.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

 

Idrettens organisasjonsledd skal hente inn ny politiattest når den gjeldende er tre år gammel.