Ungdomsfotball 13 - 19

Hovedmålsetning for Lyn Fotball
Lyn Fotball skal tilby gode aktivitetstilbud tilpasset alder, ferdigheter og ambisjoner til barn og ungdom - jenter og gutter - som ønsker å spille fotball i klubben. Lyn Fotball skal være en utviklingsorientert klubb, som favner bredden og samtidig har et attraktivt trenings- og kamptilbud til spillere som har ferdighetene og viljen til å nærme seg toppfotballen. Gjennom trivsel, utvikling og fotballglede vil vi oppnå sterkt tilhørighet til lag og klubb.

Ungdomsfotball 13 - 19 år
Ungdomsfotballen i Lyn Fotball skal organiseres og være tilrettelagt for fotballglede og fotballmessig utvikling av spillerne i klubben. Aktivitetstilbudet skal være tilpasset spillernes ferdigheter, treningsvilje og ambisjoner med både et satsingstilbud og et breddetilbud.

Mål for ungdomsfotballen
Aktivitetene på ungdomsnivå skal organiseres med både et breddetilbud og et satsingstilbud slik at spillerne i Lyn Fotball:

  • finner et attraktivt aktivitetstilbud i klubben og slik at flest mulig spillere blir med fra barnefotballen og over i ungdomsfotballen
  • får gode muligheter til å utvikle individuelle spillerferdigheter gjennom et differensiert treningstilbud tilpasset spillernes alder, anlegg og ønsker
  • opplever at Lyn Fotball er en god utviklingsarena for spillere som har anlegg og vilje til å satse mot toppfotballen
  • opplever en videreutvikling av jentesatsingen i samarbeid med naboklubber, slik at Lyn Fotball kan stille lag på alle årskull og gi et differensiert treningstilbud til jenter i ungdomsfotballen
  • opplever verdien av å delta i et lagspill, både gjennom utvikling av samspillsferdigheter og det sosiale fellesskapet på eget lag

Inndeling i breddetilbud og satsningstilbud
Ungdomsfotballen i Lyn Fotball organiseres med et breddetilbud og et satsningstilbud forutsatt at antall spillere på årskullet tillater det. 

Med breddetilbud og satsingstilbud forstår vi:

  • Breddetilbud: Et kvalitativt godt aktivitetstilbud ledet av trenere engasjert av klubben, med en til to treninger i uken i tillegg til kamp. Fotballglede og trivsel skal vektlegges.
  • Satsingstilbud: Et kvalitativt sterkt og omfattende treningstilbud ledet av trenere engasjert av klubben.

 Vurderingen av spillerne og uttaket til satsingstilbudet vil normalt være avsluttet i løpet av desember måned. 

Spillerne i Lyn Fotball blir løpende vurdert, og gjennom dialog med trener og eventuelt sportslig leder vil klubben sammen med spillerne finne riktig trenings- og kamptilbud og gjennom sesongen eventuelt flytte ham/henne mellom nivåene i klubben på bakgrunn av utvikling av både ferdigheter og holdninger

Overgangen fra barne- til ungdomsfotball er en utfordring både for spillerne og apparatet rundt dem. Det skal derfor legges opp til en prosess som er preget av åpen og ærlig dialog og som søker å ivareta den enkelte spiller på best mulig måte. Her vil, i tillegg til trenerne, støtteapparatet rundt laget spille en viktig rolle
Spillere som driver annen idrett kan etter avtale med treneren gis fritak fra treninger uten at det skal influere på laguttaket. 

Breddetilbudet
Breddetilbudet skal være et godt aktivitetstilbud for alle spillere som ønsker et mindre omfattende fotballtilbud eller ikke blir tilbudt plass på satsingstilbudet etter laguttaket. Klubben melder på et eller flere 9-er / 11-er lag i seriesystemet. Det kan også være aktuelt å melde på lag i 7-er serie, dersom antall spillere og spillernes interesse tilsier det.

Dersom det er hensiktsmessig kan breddelag på tvers av årskull trene samtidig og sammen. 

Klubben skal engasjere trenere for breddelagene og treneren skal inngå og delta i de trenerforum og samlinger som arrangeres på lik linje med trenerne for satsingstilbudene.

Satsingstilbudet: satsingsgruppe eller første- og andrelag
Trenings- og kamptilbudet for satsingsgruppene skal være omfattende og holde høy kvalitet samtidig som det er tilpasset spillernes alder og ferdigheter. 

På det enkelte årskull kan det enten opprettes en felles satsingsgruppe med alle spillerne alternativt foretas en inndeling i et første- og et andrelag. Tilpasninger fra årgang til årgang og mellom gutter og jenter vil være helt naturlig ved valg av type inndeling av treningsgruppene. I de tilfeller der det organiseres i et førstelag og et andrelag, vil treningstilbudet til førstelaget vil være mer omfattende enn hva andrelaget tilbys. 

Forholdet mellom første- og annetlag
Dersom årskullet organiseres med et første- og et andrelag skal den treneren som er ansvarlig for laguttaket gi de spillerne som ikke tas ut til førstelaget en utviklingsorientert begrunnelse.  Laguttaket skal ikke være endelig. Spillerne skal kunne flyte mellom lagene. 

For at førstelagstreneren skal ha en oppdatert oppfatning av nivået og utviklingen til de spillerne med førstelagsambisjoner, skal han jevnlig følge noen av andrelagets kamper. Førstelagstreneren skal, i samråd med andrelagstrener, gi de andrelagsspillerne med førstelagsambisjoner tilbakemelding om personlig utvikling.

Trenerstruktur ungdomsfotballen
Sportslig leder har, i samarbeid med daglig leder, ansvar for å ansette de trenere som synes best skikket til å ivareta de målsettinger og prinsipper som er fastslått for ungdomsfotballen i Lyn Fotball. 

Det skal ansettes trenere til alle lag i ungdomsfotballen.

Trenerne for førstelaget/hovedtreneren på kullet og de andre lagene på årskullet skal samarbeide om spillerutvikling, hospitering og laguttak.  Trener for førstelaget forplikter seg til å ha et visst kjennskap til alle spillerne på satsingstilbudet.  

Det skal engasjeres minst én keepertrener med ansvar for keeperutviklingen.

Sportslig leder vil arrangere fagsamlinger for trenerne innen ungdomsfotballen 1 gang i måneden i perioden fra og med november til og med april. Fagsamlingene er lagt opp som videreutvikling av trenere.

Spillerutvikling og hospitering
Hospitering er et utviklingsorientert tilbud hvor enkeltspillere tilbys å følge treninger og eventuelt å spille kamper på et høyere nivå enn vedkommende normalt tilhører. 

Andrelagsspillere med førstelagsambisjoner, og gode ferdigheter og holdninger skal tilbys noe hospitering på førstelagstreninger og eventuelt spille førstelagskamper. 

Førstelagsspillere på et årskull skal, når det synes hensiktsmessig for spillerens utvikling tilbys hospitering på eldre årskulls førstelagstreninger og eventuelt spille kamper. Mestrer spilleren nivået på et eldre lag og nivået er hensiktsmessig for spilleren kan klubben i dialog med spilleren og foresatte flytte han/henne opp ett årskull.

Sportslig leder i klubben er overordnet ansvarlig for gjennomføring av hospiteringsordingen og avgjør hvilke spillere som skal få tilbud om hospitering og omfanget av hospiteringen etter dialog med trenerne på de aktuelle lagene.
Klubben skal tilby planmessig utviklingsprosjekt for de aller beste spillerne i ungdomsfotballen. Hvilke spillere som tilbys dette opplegget skal koordineres med trenerne for det enkelte lag. Innholdet i tilbudet skal godkjennes av sportslig leder.

Lyn Fotball – en åpen klubb
Klubben skal være åpen for spillere fra andre klubber som ønsker å spille i Lyn Fotball. Hvert årskull skal organiseres slik at det er i stand til å ta imot nye spillere. 

Inntaksstopp kan kun iverksettes når tilveksten etter seriepåmeldingen har vært så stor at ytterligere rekruttering vil medføre at det ikke er mulig å opprettholde nødvendig kvalitet på det sportslige tilbudet som gis eksisterende spillere. Under ingen omstendighet kan en inntaksstopp omfatte spillere som kommer til klubben etter å ha flyttet til Lyn Fotballs naturlige rekrutteringsområde.