LYN Barnefotball - Sportslig opplegg  I barnefotballen i LYN innfører vi nå en ny barnefotballmodell der også det sportslige opplegget fornyes og forbedres. Det nye sportslige opplegget tar sikte på å styrke utviklingen til barna i LYN ved å få en tydelig og god rød tråd mellom LYN Akademiet og LYN Barnefotball, og videre en rød tråd mellom LYN Akademiet, LYN Barnefotball, akademitrenere, trinntrenere og foreldretrenere. Øvelser som tas i bruk i det sportslige opplegget tar utgangspunkt i langsiktig utvikling hos barna, som er i tråd med NFF sine anbefalinger for spillerutvikling . Det vil si øvelser som innehar en form for spill og motspill der spillerne får erfaringer både med valg og handling, og ikke kun handling isolert. Vi tar sikte på å legge til rette for mye spill på trening 3 mot 3, 4 mot 4 og 5 mot 5, da dette ligner mest på det spillerne møter i kamp, samtidig som spillerne er mye involvert i spillet. Mye spill på trening er bra for den langsiktige utviklingen til barna, og det passer godt med at de fleste barn helst har lyst til å spille mest mulig når de er på trening.    Hvordan følge det sportslige opplegget (til foreldretrenere og trinntrenere):  1. Årsplan:  LYN har laget en årsplan for hvert kull i barnefotballen (7-12 år). Årsplanen er en oversikt over hva spillerne skal igjennom sportslig gjennom et helt år for hvert kull. I årsplanen presenteres en hovedoversikt over "Taktiske mål", "Tekniske-/ Egentreningsmål", "Holdninger" og "Metodikk" som foreldretrenere og trinntrene forholder seg til i utarbeidelse av øktplaner til treninger gjennom året. De overordnede temaene som vises i midten av årsplanen er tatt ut fra "LYN Utviklingstrapp for Barnefotballen" (ikke laget ferdig) som er en prioriteringsliste over temaer som det fokuseres på gjennom barnefotballen i LYN Fotball. "LYN Utviklingstrapp i Barnefotballen" er brukt som utgangspunkt for årsplanene. Til høyre i årsplanene er det lagt inn noen tips / retningslinjer til hvordan det tilrettelegges for gode treninger for barna. Nederst til venstre i årsplanene er en øvelsesbank med øvelser som trinntrenere og foreldretrenere bruker på treninger gjennom året. Det er noe variasjon i øvelser fra kull til kull, som for eksempel at de yngste har mer lekpregede øvelser enn de eldste. Beskrivelse av øvelsene finner dere lenger nede på siden.   En LYN trening i barnefotballen er i utgangspunktet tredelt, der vi har en startøvelse, spillsentrert øvelse, og spill til slutt. De to sistnevnte prioriteres mest tid, på bakgrunn av langsiktig læring. I barnefotballen i LYN skal innsats (gi 100% / gi alt du har) være overordnet på trening og i kamp. Det vil si at når innsatsen (evt andre holdninger) ikke er på plass, så fokuserer vi ikke på for eksempel taktiske temaer. Først når innsatsen er bra igjen skal vi påvirke den taktiske forståelsen. Dette gjøres for å sikte etter høyest mulig tempo i valg og handlinger, samt for å øke forståelsen hos barna for hva innsats er og hvorfor dette er veldig viktig for utviklingen. Årsplanene i barnefotballen følger i stor grad årsplanene på LYN Akademiet. - Årsplaner for alle kull: Trykk  HER  for å laste ned pdf.filen - Årsplan for gutter/jenter 7 år: Trykk  HER  for å  laste pdf.filen - Årsplan for gutter/jenter 8 år: Trykk  HER  for å  laste pdf.filen - Årsplan for gutter/jenter 9 år: Trykk  HER  for å  laste pdf.filen - Årsplan for gutter/jenter 10 år:  Trykk  HER  for å  laste pdf.filen - Årsplan for gutter/jenter 11 år: Trykk  HER  for å  laste pdf.filen  - Årsplan for gutter/jenter 12 år:   Trykk  HER  for å  laste pdf.filen    2. Periodeplaner:   Periodeplaner legges ut så fort det er klart. Det skal være fire periodeplaner for hver årsplan som vil gjøre det lettere å følge det sportslige tilbudet både for foreldretrenere og trinntrenere. Periodeplanene tar utgangspunkt i "Årsplanene for barnefotballen", og går mer i dybden i ulike temaer og øvelser enn beskrevet i årsplanene.     3. Oversikt over holdninger, metodikk, og taktiske temaer:  I årsplanen vises oversikt over hvilke holdninger og metodikk som prioriteres gjennom året fra måned til måned. Vi ønsker å utvikle holdningssterke barn som kan dra nytte av gode holdninger både som fotballspiller, samt på alle andre arenaer. Derfor legges det ekstra vekt på ulike holdningstemaer måned for måned for å kunne få nok med tid til å påvirke positivt i ulike holdningstemaer gjennom året. I oversikten over holdninger og metodikk (se under) beskrives hva hvert enkelt holdningstema betyr, og noen tips til hvordan vi som foreldre og trenere kan påvirke barna positivt. Metodikken som står oppført i årsplanene handler om hvordan vi kan påvirke miljøet i gruppen på en positiv måte, samt konsekvensene barna kan møte ved å tilrettelegge for en type metodikk. Metodikken står beskrevet under.  I årsplanene finner en også taktiske temaer det skal fokuseres på måned for måned, slik som " bredde og dybde" , og "orientering" . De taktiske temaene i fokus gjennom året bruker vi også på akademiet. For å vite mer om de taktiske temaene i årsplanen står det beskrevet under.  - Trykk  HER  for en oversikt over holdningene, metodikken og de taktiske temaene vi skal påvirke i LYN Barnefotball    4. Beskrivelse av øvelser presentert i årsplaner og periodeplaner  Vi i LYN har utarbeidet en øvelsebank for barnefotballen med øvelser som tar sikte på å gi glede, trivsel, mestring, utfordring til alle barn som spiller fotball i LYN. Med fokus mot langsiktig lærer innehar de fleste øvelsene et element av spill og motspill, der spillerne blir utfordret på både valg og handling. Øvelsene tilpasses etter ferdighetsnivå, modning, og lekpregede øvelser står mer sentralt hos de yngste enn hos de eldste. Foreløpig har vi bare laget en beskrivelse i tekst av øvelsene, men senere vil øvelsene også bli beskrevet i form av bilder for å gjøre øvelsene mer forståelige. Øvelsene som står beskrevet er de øvelsene som står i årsplanene. - Trykk  HER  for beskrivelser i tekst av "øvelser i LYN Barnefotball".    5.  Øktplan  Øktplanen kan planlegges ut ifra enten årsplaner eller periodeplan. Periodeplanen vil gi en mer detaljert oversikt med forslag til øvelser for økten som er tilpasset alder og tema for økten. I malen for øktplan skisseres det et eksempel på hvordan en øktplan kan se ut. Her kan en skrive ned hvilke spillere som er der, taktisk tema, teknisk tema, holdninger og hvilke øvelser som skal være med og hvor lenge de skal vare. I øktplanen er det også lagt inn forslag til banestørrelse for øvelsene som kan være en tommelfingerregel når en setter opp spill og øvelser. Det er viktig å sette opp øvelser med god nok avstand slik at spillerne har mulighet til å lykkes. I øktplanen er det også mulig å skrive ned lag til treningen på forhånd slik at dere som trinntrener og foreldretrener bedre kan legge til rette for at alle barn får en god balanse mellom mestring og utfordring. - Trykk HER (pdf) eller HER (Excel) for å se mal for øktplan dere kan bruke på treninger.          

LYN Barnefotball - Sportslig opplegg

I barnefotballen i LYN innfører vi nå en ny barnefotballmodell der også det sportslige opplegget fornyes og forbedres. Det nye sportslige opplegget tar sikte på å styrke utviklingen til barna i LYN ved å få en tydelig og god rød tråd mellom LYN Akademiet og LYN Barnefotball, og videre en rød tråd mellom LYN Akademiet, LYN Barnefotball, akademitrenere, trinntrenere og foreldretrenere. Øvelser som tas i bruk i det sportslige opplegget tar utgangspunkt i langsiktig utvikling hos barna, som er i tråd med NFF sine anbefalinger for spillerutvikling. Det vil si øvelser som innehar en form for spill og motspill der spillerne får erfaringer både med valg og handling, og ikke kun handling isolert. Vi tar sikte på å legge til rette for mye spill på trening 3 mot 3, 4 mot 4 og 5 mot 5, da dette ligner mest på det spillerne møter i kamp, samtidig som spillerne er mye involvert i spillet. Mye spill på trening er bra for den langsiktige utviklingen til barna, og det passer godt med at de fleste barn helst har lyst til å spille mest mulig når de er på trening.

 

Hvordan følge det sportslige opplegget (til foreldretrenere og trinntrenere):

1. Årsplan:

LYN har laget en årsplan for hvert kull i barnefotballen (7-12 år). Årsplanen er en oversikt over hva spillerne skal igjennom sportslig gjennom et helt år for hvert kull. I årsplanen presenteres en hovedoversikt over "Taktiske mål", "Tekniske-/ Egentreningsmål", "Holdninger" og "Metodikk" som foreldretrenere og trinntrene forholder seg til i utarbeidelse av øktplaner til treninger gjennom året. De overordnede temaene som vises i midten av årsplanen er tatt ut fra "LYN Utviklingstrapp for Barnefotballen" (ikke laget ferdig) som er en prioriteringsliste over temaer som det fokuseres på gjennom barnefotballen i LYN Fotball. "LYN Utviklingstrapp i Barnefotballen" er brukt som utgangspunkt for årsplanene. Til høyre i årsplanene er det lagt inn noen tips / retningslinjer til hvordan det tilrettelegges for gode treninger for barna. Nederst til venstre i årsplanene er en øvelsesbank med øvelser som trinntrenere og foreldretrenere bruker på treninger gjennom året. Det er noe variasjon i øvelser fra kull til kull, som for eksempel at de yngste har mer lekpregede øvelser enn de eldste. Beskrivelse av øvelsene finner dere lenger nede på siden.  En LYN trening i barnefotballen er i utgangspunktet tredelt, der vi har en startøvelse, spillsentrert øvelse, og spill til slutt. De to sistnevnte prioriteres mest tid, på bakgrunn av langsiktig læring.

I barnefotballen i LYN skal innsats (gi 100% / gi alt du har) være overordnet på trening og i kamp. Det vil si at når innsatsen (evt andre holdninger) ikke er på plass, så fokuserer vi ikke på for eksempel taktiske temaer. Først når innsatsen er bra igjen skal vi påvirke den taktiske forståelsen. Dette gjøres for å sikte etter høyest mulig tempo i valg og handlinger, samt for å øke forståelsen hos barna for hva innsats er og hvorfor dette er veldig viktig for utviklingen. Årsplanene i barnefotballen følger i stor grad årsplanene på LYN Akademiet.

- Årsplaner for alle kull: Trykk HER for å laste ned pdf.filen

- Årsplan for gutter/jenter 7 år: Trykk HER for å  laste pdf.filen

- Årsplan for gutter/jenter 8 år: Trykk HER for å  laste pdf.filen

- Årsplan for gutter/jenter 9 år: Trykk HER for å  laste pdf.filen

- Årsplan for gutter/jenter 10 år: Trykk HER for å  laste pdf.filen

- Årsplan for gutter/jenter 11 år: Trykk HER for å  laste pdf.filen

- Årsplan for gutter/jenter 12 år: Trykk HER for å  laste pdf.filen

 

2. Periodeplaner: 

Periodeplaner legges ut så fort det er klart. Det skal være fire periodeplaner for hver årsplan som vil gjøre det lettere å følge det sportslige tilbudet både for foreldretrenere og trinntrenere. Periodeplanene tar utgangspunkt i "Årsplanene for barnefotballen", og går mer i dybden i ulike temaer og øvelser enn beskrevet i årsplanene.

 

3. Oversikt over holdninger, metodikk, og taktiske temaer:

I årsplanen vises oversikt over hvilke holdninger og metodikk som prioriteres gjennom året fra måned til måned. Vi ønsker å utvikle holdningssterke barn som kan dra nytte av gode holdninger både som fotballspiller, samt på alle andre arenaer. Derfor legges det ekstra vekt på ulike holdningstemaer måned for måned for å kunne få nok med tid til å påvirke positivt i ulike holdningstemaer gjennom året. I oversikten over holdninger og metodikk (se under) beskrives hva hvert enkelt holdningstema betyr, og noen tips til hvordan vi som foreldre og trenere kan påvirke barna positivt. Metodikken som står oppført i årsplanene handler om hvordan vi kan påvirke miljøet i gruppen på en positiv måte, samt konsekvensene barna kan møte ved å tilrettelegge for en type metodikk. Metodikken står beskrevet under. 

I årsplanene finner en også taktiske temaer det skal fokuseres på måned for måned, slik som "bredde og dybde", og "orientering". De taktiske temaene i fokus gjennom året bruker vi også på akademiet. For å vite mer om de taktiske temaene i årsplanen står det beskrevet under. 

- Trykk HER for en oversikt over holdningene, metodikken og de taktiske temaene vi skal påvirke i LYN Barnefotball

 

4. Beskrivelse av øvelser presentert i årsplaner og periodeplaner

Vi i LYN har utarbeidet en øvelsebank for barnefotballen med øvelser som tar sikte på å gi glede, trivsel, mestring, utfordring til alle barn som spiller fotball i LYN. Med fokus mot langsiktig lærer innehar de fleste øvelsene et element av spill og motspill, der spillerne blir utfordret på både valg og handling. Øvelsene tilpasses etter ferdighetsnivå, modning, og lekpregede øvelser står mer sentralt hos de yngste enn hos de eldste. Foreløpig har vi bare laget en beskrivelse i tekst av øvelsene, men senere vil øvelsene også bli beskrevet i form av bilder for å gjøre øvelsene mer forståelige. Øvelsene som står beskrevet er de øvelsene som står i årsplanene.

- Trykk HER for beskrivelser i tekst av "øvelser i LYN Barnefotball".

 

5.  Øktplan

Øktplanen kan planlegges ut ifra enten årsplaner eller periodeplan. Periodeplanen vil gi en mer detaljert oversikt med forslag til øvelser for økten som er tilpasset alder og tema for økten. I malen for øktplan skisseres det et eksempel på hvordan en øktplan kan se ut. Her kan en skrive ned hvilke spillere som er der, taktisk tema, teknisk tema, holdninger og hvilke øvelser som skal være med og hvor lenge de skal vare. I øktplanen er det også lagt inn forslag til banestørrelse for øvelsene som kan være en tommelfingerregel når en setter opp spill og øvelser. Det er viktig å sette opp øvelser med god nok avstand slik at spillerne har mulighet til å lykkes. I øktplanen er det også mulig å skrive ned lag til treningen på forhånd slik at dere som trinntrener og foreldretrener bedre kan legge til rette for at alle barn får en god balanse mellom mestring og utfordring.

- Trykk HER (pdf) eller HER (Excel) for å se mal for øktplan dere kan bruke på treninger.